Vývojové projekty

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu podporující zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků umožnil řešení níže uvedených projektů.

Webové stránky OP PIK: www.agentura-api.org/op-pik-obecne

Webové stránky OP TAK : https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/


OP PIK APLIKACE VII

Optimalizace vybraných povrchových úprav žárupevných ocelí pro specifické provozní podmínky

 

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020161
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Partner: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Zahájení: 15. 1. 2020
 • Ukončení: 31. 12. 2022
 • Rozpočet: 19 041 782,00 Kč
 • Obsah projektu: Projekt řeší optimalizaci výběru žárupevného materiálu ve vazbě na povrchové úpravy pro zvýšení odolnosti ve specifických provozních podmínkách daných působením současně koroze, mechanického namáhání, eroze a příp. dopadu urychlených částic. Řeší se problém zvýšené odolnosti základním materiálem proti korozi a odolnosti proti mechanickému porušení a erozi povrchovou úpravou s minimálně zachováním korozní odolnosti. Řešena je optimalizace úprav a zpětnovazebních analytických metod.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti IBZ GROUP s.r.o.

 

 • Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026613
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Zahájení: 27. 8. 2021
 • Ukončení: 31. 12. 2022
 • Rozpočet: 7 985 000,00 Kč bez DPH
 • Obsah projektu: Projekt spočívá v provedení opatření, jehož cílem je snížení energetické náročnosti při výrobě společnosti IBZ group s.r.o. Konkrétně se jedná o projekt náhrady stávajících halových jeřábů, které budou nahrazeny novými halovými jeřáby s vyšší energetickou účinností a plynulou regulací výkonů motorů. Dojde tak k významné úspoře elektrické energie i emisí CO2. Nosnost nových jeřábů bude odpovídat původním (6x8t, 1x5t, 1x16t a 1x20t).

               - úspora spotřebované energie – vzhledem k povaze posuzovaného projektu se jedná o hlavní přínos projektu 

               - snížení provozních nákladů žadatele – beneficientem tohoto přínosu je samotný žadatel. Díky nižším energetickým nárokům na provozu budovy dojde ke snížení výdajů na relevantní položky. 

               - snížení objemu emisí – v souvislosti s projektem dojde ke zmenšení objemu emisí vznikajících při procesu výroby. 

               - zvýšení konkurenceschopnosti – v souvislosti se snížením provozních nákladů dojde ke zlepšení ekonomické situace žadatele a tím k navýšení jeho konkurenceschopnosti v rámci Česka i EU.

 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP  TAK PROOF OF CONCEPT I

Studie proveditelnosti ekologické změny tepelného zpracování pokročilými technologiemi ve vzájemné korelaci kvalitativních změn vlastností a ekologické zátěže

 

 • Číslo projektu: CZ.01.01.01/08/22_001/0000232
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Partner: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Zahájení: 1. 1. 2023
 • Ukončení: 30. 6. 2024
 • Rozpočet: 6 488 519,00 Kč bez DPH
 • Obsah projektu: Zaměření je na studii proveditelnosti ekologické změny tepelného zpracování pokročilými technologiemi tepelného zpracování a povrchových úprav ve vzájemné korelaci kvalitativních změn vlastností, ekologické zátěže a ekonomie. Vzhledem k úvaze snížení ekologické zátěže bude realizována selekce metod tepelného zpracování z pohledu technologií i procesních medií a pro dosažení kvalitativního efektu kombinace s technologiemi povrchových úprav v korelaci na materiálové jakosti a ekonomii provozu.

               

 • Publicita: Plakat k projektu zde