Vývojové projekty

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu podporující zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků umožnil řešení níže uvedených projektů.

Webové stránky OP PIK: www.agentura-api.org/op-pik-obecne


OP PIK APLIKACE VII

Optimalizace vybraných povrchových úprav žárupevných ocelí pro specifické provozní podmínky

 

  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020161
  • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
  • Partner: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  • Zahájení: 15. 1. 2020
  • Ukončení: 31. 12. 2022
  • Rozpočet: 19 041 782,00 Kč
  • Obsah projektu: Projekt řeší optimalizaci výběru žárupevného materiálu ve vazbě na povrchové úpravy pro zvýšení odolnosti ve specifických provozních podmínkách daných působením současně koroze, mechanického namáhání, eroze a příp. dopadu urychlených částic. Řeší se problém zvýšené odolnosti základním materiálem proti korozi a odolnosti proti mechanickému porušení a erozi povrchovou úpravou s minimálně zachováním korozní odolnosti. Řešena je optimalizace úprav a zpětnovazebních analytických metod.
  • Publicita: Plakat k projektu zde