Vývojové projekty

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu podporující zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků umožnil řešení níže uvedených projektů.

Webové stránky OP PIK: www.agentura-api.org/op-pik-obecne

Webové stránky OP TAK : https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/


OP PIK APLIKACE VII

Optimalizace vybraných povrchových úprav žárupevných ocelí pro specifické provozní podmínky

 

 • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020161
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Partner: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Zahájení: 15. 1. 2020
 • Ukončení: 31. 12. 2022
 • Rozpočet: 19 041 782,00 Kč
 • Obsah projektu: Projekt řeší optimalizaci výběru žárupevného materiálu ve vazbě na povrchové úpravy pro zvýšení odolnosti ve specifických provozních podmínkách daných působením současně koroze, mechanického namáhání, eroze a příp. dopadu urychlených částic. Řeší se problém zvýšené odolnosti základním materiálem proti korozi a odolnosti proti mechanickému porušení a erozi povrchovou úpravou s minimálně zachováním korozní odolnosti. Řešena je optimalizace úprav a zpětnovazebních analytických metod.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti IBZ GROUP s.r.o.

 

 • Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026613
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Zahájení: 27. 8. 2021
 • Ukončení: 31. 12. 2022
 • Rozpočet: 7 985 000,00 Kč bez DPH
 • Obsah projektu: Projekt spočívá v provedení opatření, jehož cílem je snížení energetické náročnosti při výrobě společnosti IBZ group s.r.o. Konkrétně se jedná o projekt náhrady stávajících halových jeřábů, které budou nahrazeny novými halovými jeřáby s vyšší energetickou účinností a plynulou regulací výkonů motorů. Dojde tak k významné úspoře elektrické energie i emisí CO2. Nosnost nových jeřábů bude odpovídat původním (6x8t, 1x5t, 1x16t a 1x20t).

               - úspora spotřebované energie – vzhledem k povaze posuzovaného projektu se jedná o hlavní přínos projektu 

               - snížení provozních nákladů žadatele – beneficientem tohoto přínosu je samotný žadatel. Díky nižším energetickým nárokům na provozu budovy dojde ke snížení výdajů na relevantní položky. 

               - snížení objemu emisí – v souvislosti s projektem dojde ke zmenšení objemu emisí vznikajících při procesu výroby. 

               - zvýšení konkurenceschopnosti – v souvislosti se snížením provozních nákladů dojde ke zlepšení ekonomické situace žadatele a tím k navýšení jeho konkurenceschopnosti v rámci Česka i EU.

 • Publicita: Plakat k projektu zde

OP  TAK PROOF OF CONCEPT I

Studie proveditelnosti ekologické změny tepelného zpracování pokročilými technologiemi ve vzájemné korelaci kvalitativních změn vlastností a ekologické zátěže

 

 • Číslo projektu: CZ.01.01.01/08/22_001/0000232
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Partner: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Zahájení: 1. 1. 2023
 • Ukončení: 30. 6. 2024
 • Rozpočet: 6 488 519,00 Kč bez DPH
 • Obsah projektu: Zaměření je na studii proveditelnosti ekologické změny tepelného zpracování pokročilými technologiemi tepelného zpracování a povrchových úprav ve vzájemné korelaci kvalitativních změn vlastností, ekologické zátěže a ekonomie. Vzhledem k úvaze snížení ekologické zátěže bude realizována selekce metod tepelného zpracování z pohledu technologií i procesních medií a pro dosažení kvalitativního efektu kombinace s technologiemi povrchových úprav v korelaci na materiálové jakosti a ekonomii provozu.

               

 • Publicita: Plakat k projektu zde

 


OP TAK APLIKACE I

Optimalizace chemicko tepelného zpracování speciálních nerezových materiálů s řízenou strukturou z pohledu technologicko provozních parametrů systémů povrchová úprava a základní materiál

 

 • Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000357
 • Koordinátor: IBZ group s.r.o.
 • Partner: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Zahájení: 1. 1. 2023
 • Ukončení: 31. 12. 2025
 • Rozpočet: 20 800 994,00 Kč
 • Obsah projektu: Projekt řeší chemicko tepelné zpracování speciálních nerezových ocelí s obtížnou zpracovatelností z pohledu dosažení větších hloubek povrchové modifikace a potřebného zvýšení povrchové tvrdosti se zachováním dostatečné houževnatosti. Projekt řeší otázku jak technologických parametrů výroby vybraných speciálních těsnících kroužků tak odolnost těchto produktů při provozních podmínkách zatížení. Kromě technologických parametrů bude sledován vliv strukturních vlastností na povrchové úpravy.
 • Publicita: Plakat k projektu zde

PROJEKT 

Úspory energie ve společnosti IBZ group s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je výměna stávající technologie, jež má relativně značnou spotřebu elektrické energie.

 

 • Publicita: Plakat k projektu zde